Інформація про перелік фінансових послуг

 

Інформація про перелік фінансових послуг

 

Види фінансових послуг, ліцензування яких здійснюється НБУ

Необхідність наявності ліцензії (так/ні)

ТОРГІВЛЯ ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ В ГОТІВКОВІЙ ФОРМІ

так

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

так

НАДАННЯ ГАРАНТІЙ

так

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ

так

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

так

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

так

 

У ТОВ ФК «МАСОН» немає особи, яка надає посередницькі послуги!

Відповідно до статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 (із змінами і доповненнями),  Документ № 2664-III, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №913, Товариство надає такі види фінансових послуг.

Торгівля валютними цінностями в готівковій формі (Обмін валют). Згідно законодавства України, небанківська фінансова установа має право здійснювати операції з торгівлі валютними цінностями (фінансова діяльність передбачена пунктом 3) частини першої, статті 4 Закону України  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», тільки після отримання ліцензії на здійснення валютних операцій. Ліцензія на здійснення валютних операцій – це документ Національного Банку України, який дозволяє здійснювати валютні операції, які не вимагають індивідуальної ліцензії. Небанківські фінансові установи, які отримали дану ліцензію мають право відкривати на території України пункти обміну валют та здійснювати діяльність з обміну валют, у  встановленому порядку.

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. За договором одна із сторін (Кредитодавець) надає другій стороні (Позичальник) кредит у певній сумі на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом, на умовах визначених Договором.  Фінансовий кредит (згідно Закону України) - кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під процент.

Згідно статті 15 Закону України «Про споживче кредитування» :

-        Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

-        Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті.

-        Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

-        Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

-        Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

Строк дії договору від 15 днів до 2 років

Реальна річна процентна ставка: 25% -40 %

На вимогу Клієнта уповноважена особа Товариства зобов’язана надати інформацію згідно з вимогами статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України « Про інформацію» та інших законодавчих актів, щодо надання інформації клієнту та/або розкриття інформації державним органам

 

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ

Актуальна інформація ТОВ «ФК «МАСОН»

Послуги, які надає Товариство.

ТОВ «ФК «МАСОН» надає послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Інформація щодо платіжних систем, учасниками яких є Товариство, а також найменування та місцезнаходження платіжних організацій зазначених платіжних систем:

Міжнародна платіжна система «ГЛОБАЛМАНІ», платіжною організацією якої є ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» (код ЄДРПОУ 36425142), місцезнаходження: Україна, 01103, м. Київ, вул. Дружби народів 28-В, номер контактного телефону +38(044)377-70-70.

Внутрішньодержавної платіжної системи «City24», місцезнаходження платіжної організації: 01402, м. Київ, пров. Новопечерський, буд.5.

• Порядок (умови) здійснення переказу коштів.

У касі ТОВ «ФК «МАСОН» клієнти можуть здійснити переказ готівки без відкриття рахунку на рахунки постачальників для оплати товарів/робіт/послуг, а також для оплати обов’язкових платежів та зборів, на погашення кредитів, виданих банками та іншими кредитним установами, для зарахування коштів на поточні та депозитні рахунки в банках, здійснення страхових платежів, благодійних внесків тощо, а також на рахунки інших фізичних осіб та суб’єктів господарювання.

Переказ коштів платником здійснюється за допомогою документу на переказ коштів, за формою, визначеною нормами чинного законодавства.

Міжбанківський переказ виконується в строк передбачений законодавством України.

 

Внутрішньобанківський переказ виконується в строк, який не може перевищувати двох операційних днів.

• Види валют переказу коштів.

Перекази здійснюються ТОВ «ФК «МАСОН» виключно у національній валюті – гривні.

Вартість послуг з переказу коштів.

Розмір комісії (вартість послуг з переказу коштів) за здійснення конкретної операції залежить від суми та отримувача переказу. Платник ознайомлюється з такою інформацією до ініціювання операції після заповнення всіх параметрів переказу.

 

ТОВ «ФК «МАСОН» не має власних договорів з Постачальниками. Прийом платежів відбувається лише на користь Постачальників МПС «ГЛОБАЛМАНІ»  та ВПС «City24».

У ТОВ «ФК «МАСОН» встановлено комісійну винагороду за переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків у розмірі встановленому згідно наказу Директора ТОВ "ФК "МАСОН"

 

Від сплати комісійної винагороди можуть звільнятися клієнти, звільнені від її сплати в платіжних системах.

Інформацію щодо пунктів приймання готівки, які використовуються для здійснення переказу коштів

Пунктами приймання готівки, які використовуються для здійснення переказу коштів є каси ТОВ «ФК «МАСОН».

Порядок вирішення спорів.

Усі спори й розбіжності, які можуть виникати, будуть за можливістю вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. У випадку не врегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів, вирішення спорів проводиться в порядку, передбаченому Правилами здійснення переказів Товариства.

 

 

Вартість послуг з переказу коштів (розмір комісійної винагороди/плата за здійснення операції), що сплачується фізичними/юридичними особами при здійсненні платежу становить:

Витяг з Наказу по ТОВ "ФК "МАСОН" від 06.12.2021 № 0712/01

Тарифи за послуги з прийому та переказу коштів (вводяться в дію з 07.12.2021р.)

№п/п

Найменування послуги/виду платежу

Комісія за надання послуги, грн. або %

 

1.

Приймання платежів від фізичних/юридичних осіб через каси ТОВ «ФК «МАСОН»

 

1.1.

Платежі за реквізитами тариф “Звичайний”

1% від суми переказу, min -30,00 грн.

 

1.2.

Платежі за реквізитами тариф “VIP”

Встановлюється індивідуально

 

1.3.

Поповнення банківських платіжних карт

1,5% від суми переказу, min -30,00 грн.

 

1.4.

Поповнення операторів мобільного зв’язку

5 грн. - для суми 0,01-100,00 грн.

 

10 грн. - для суми 100,01-200,00 грн.

 

20 грн. - для суми 200,01-500,00 грн.

 

4% - від суми 500,01 грн.