Інформація про перелік фінансових послуг

 

У ТОВ ФК «МАСОН» немає особи, яка надає посередницькі послуги!

 

    Відповідно до статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» від 12.07.2001 (із змінами і доповненнями).


   - Торгівля валютними цінностями в готівковій формі (Обмін валют). Згідно законодавства
України, небанківська фінансова установа має право здійснювати операції з торгівлі валютними
цінностями (фінансова діяльність передбачена пунктом 3) частини першої, статті 4 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», тільки після
отримання ліцензії на здійснення валютних операцій. Ліцензія на здійснення валютних операцій – це
документ Національного Банку України, який дозволяє здійснювати валютні операції, які не
вимагають індивідуальної ліцензії. Небанківські фінансові установи, які отримали дану ліцензію
мають право відкривати на території України пункти обміну валют та здійснювати діяльність з

обміну валют, у встановленому порядку.

 

   - Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. За договором одна із
сторін (Кредитодавець) надає другій стороні (Позичальник) кредит у певній сумі на засадах
строковості, зворотності, цільового характеру використання, платності та забезпеченості, а
Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом, на
умовах визначених Договором. Фінансовий кредит (згідно Закону України) - кошти, які надаються у

позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під процент.

Згідно статті 15 Закону України «Про споживче кредитування» :
- Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про
споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у
тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
- Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє
кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного
документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні
документи та електронний документообіг») до закінчення строку, встановленого частиною
першою цієї статті.
- Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або
подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
- Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від
договору про споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові
кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання
коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

- Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від
договору про споживчий кредит.

На вимогу Клієнта уповноважена особа Товариства зобов’язана надати інформацію згідно з
вимогами статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», Закону України « Про інформацію» та інших законодавчих актів, щодо
надання інформації клієнту та/або розкриття інформації державним органам